Hotline Non-stop 603 70 50 70
Košík je prázdný
Menu Košík

Reklamační řád

Ke stažení v pdf

ČL. 1 Právo kupujícího (objednatele) na reklamaci vadného zboží

 1. Ing. Šárka Nejdlová (dodavatel) odpovídá za to, že zboží či služby (dále jen „zboží“) dodávané kupujícím (objednatelům) má požadovanou kvalitu, množství a provedení podle smlouvy a je zabaleno standardním způsobem (uvedeným ve smlouvě či všeobecných obchodních podmínkách).
 2. V případě, že se u zboží vyskytne vada, tzn., zboží není dodáno v souladu s kupní smlouvou, smlouvou o dílo či všeobecnými obchodními podmínkami, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje referent jakosti nebo jiný pověřený pracovník bez zbytečného odkladu. Ve výjimečných případech (např. při odborném posouzení materiálu dodavatelem) může referent jakosti dohodnout s kupujícím delší lhůtu pro vyřízení reklamace, než je 30 kalendářních dnů.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posoudit závadu na místě instalace. V případě, že mu nebude toto posouzení umožněno, je dodavatel oprávněn reklamaci zamítnout.
 5. Reklamace je vyřízena v nejkratší možné lhůtě, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak. V případě, že kupující není spokojen s výsledkem šetření reklamace, může podat námitku (písemnou formou na referenta jakosti).
 6. Dodavatel nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů souvisejících s reklamací či s případnou výměnou vadného výrobku, pokud není stanoveno ve smlouvě jinak.

ČL. 2 Záruční doba

 1. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není v záručních podmínkách daného výrobku uvedeno jinak) ode dne převzetí zboží.
 2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (tj. objednatelem, nikoli koncovým zákazníkem).
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném používání a údržbě může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
 4. Záruční doba se nevztahuje na zboží, respektive ty části zboží, které mají životnost kratší, případně které se extrémně namáhají, např. pryžové těsnění, atd.

ČL. 3 Uplatňování reklamace

 1. Reklamaci uplatňuje kupující u referenta jakosti v sídle společnosti (email: firma@zaluzienejdl.cz) a to vždy písemnou formou.
 2. Kupující musí prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., doloží údaje o pořízení zboží (faktura, dodací list, záruční list – pokud byl vystaven).
 3. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí nebo prohlídce zboží po převzetí. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány v dodacím listu a potvrzeny dopravcem, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady. Vady musí být kupujícím reklamovány písemně, a v reklamaci musí být uveden popis vady, jak se vada projevuje, výslovně určení objednávky či dodávky, v rámci níž došlo k dodání reklamovaného zboží, aj rozhodné skutečnosti.
 4. Reklamace je uznána v případě, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:
  1. je uplatněna v záruční době,
  2. je uplatněna v době uvedené v čl. 3 odst.3,
  3. je doložen doklad o pořízení zboží (faktura, dodací list, záruční list – pokud byl vystaven),
 1. na zboží není vada, která vznikla neodbornou manipulací ze strany kupujícího (uživatele) nebo v důsledku běžného opotřebení,
 2. byla uhrazena kupní cena za dodané zboží.

ČL. 4 Vyřizování reklamace

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů, pokud není dohodnuta, případně prodávajícím výjimečně stanovena delší.
 2. Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou:
  • výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba,
  • výměnou zboží za nové, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít.
  • opravy zboží, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít opravený výrobek.

Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné vady považujeme takové vady, kdy po jejich odstranění neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu (dodavateli).
 2. Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, a to buď její opravou, nebo výměnou (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
 3. Dodavatel může vždy místo odstranění vady opravou vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelné vady považujeme takové vady, které nelze ve stanované, případně dohodnuté, lhůtě odstranit, a které brání tomu, aby byl výrobek řádně užíván.
 2. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat výměnu zboží za zboží bezvadné. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, která nebrání řádnému užívání věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Díly povrchově upravované fasádními (venkovními) PES prášky

 1. Mechanické a fyzikální vlastnosti povrchů lakovaných práškovými barvami, splňují parametry udávané v technickém listu (a jakostním atestu) výrobce barvy.
 2. U fasádních polyesterových práškových barev se odstín a vzhled povrchu řídí směrnicí VdL-RL 10. Norma Qualicoat pak definuje zkoušené odolnosti mechanického působení a odolnosti proti povětrnostním vlivům.
 3. Drobné vady v povlaku (např. vlákna, tečky a podobně) nejsou na závadu lakovaného výrobku, pokud jejich velikost nepřesáhne 2 mm. Vzhled výrobku se hodnotí subjektivně za denního světla ze vzdálenosti 2 metrů. V případě potřeby disponujeme vlastními etalony barev, podle kterých srovnání provádíme.

Vrácení původního zboží

 1. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy či v případě výměny zboží, musí kupující původní zboží vrátit v původním stavu (k reklamované vadě se nepřihlíží) prodávajícímu.
 2. Pokud není vrácení zboží dle předchozího bodu možné, pak musí dojít k vyřízení reklamace jiným vhodným způsobem (opravou zboží, slevou z ceny zboží, kombinací obojího).